VEEL GESTELDE VRAGEN

Vanaf welke leeftijd kunnen leerlingen bij jullie terecht?

Libertad is een school voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar, dus zowel kinderen in de leeftijd van de basisschool als van het voortgezet onderwijs kunnen bij Libertad terecht.

Wat is democratisch onderwijs?

In het democratisch onderwijs hebben leerlingen het recht om individueel te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie ze leren. Daarnaast zorgt het democratisch onderwijs voor een uitdagende en veilige leeromgeving waarin een basis van gelijkheid en wederzijds respect nagestreefd wordt.

Op een democratische school is er veel ruimte om op geheel eigen wijze te leren, zoals door les van een docent, door zelfstudie, onderzoek via internet, spelletjes spelen, vrijwilligerswerk, projecten, musea bezoeken, reizen en gesprekken voeren met vrienden en de begeleiders etc.

Op een democratische school wordt er gewerkt met schoolvergaderingen die kringen genoemd worden. Op Libertad hebben we op dit moment de volgende kringen:

  • Bestuurskring, voor alle wettelijke zaken
  • Schoolkring, dagelijkse bestuur van de school
  • Teamkring, zorg voor fysieke en sociale veiligheid, een uitdagende leeromgeving en de dagelijkse gang van zaken
  • Ouderkring, voor hetgeen er speelt bij de ouders en het organiseren van evenementen
  • Topkring, afgevaardigden van de bestuurskring, schoolkring, teamkring, en ouderkring voor het signaleren van zaken, externe contacten, netwerken en zorg voor de eisen van de inspectie
  • Infokring, informeren nieuwe leerlingen, ouders en andere belangstellenden over Libertad
  • Bemiddelingskring, voor het bemiddelen bij conflicten en het niet nakomen van afspraken
  • Plantenkring, verantwoordelijk voor de moestuin en kamerplanten op Libertad

Alle leerlingen en het team zijn bij democratisch onderwijs gelijkwaardig aan elkaar. Leerlingen en begeleiders hebben bijvoorbeeld een gelijke stem bij het maken van nieuwe regels of het bedenken van activiteiten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen leren tolerant, open-minded en verantwoordelijk te zijn, ze leren hoe ze hun mening kunnen uiten en hoe ze kunnen luisteren naar de mening van een ander. Bij Libertad werken wij hiervoor met een sociocratisch organisatiemodel.

Wat is sociocratie?

Sociocratie gaat uit van de overtuiging dat mensen ongelijke en unieke personen zijn die bij de besluitvorming gelijkwaardig zijn. Zij hebben er recht op om de gelijkwaardigheid te laten gelden en deze gelijkwaardigheid dient gerespecteerd te worden. Sociocratie als levenswijze en overtuiging sluit aan bij het holisme. Het holisme kent geen meerdere en mindere. Leerlingen en team worden met respect voor zichzelf, de ander, de omgeving en de processen behandeld. Dit vanuit het besef dat alles met alles verbonden is en één geheel vormt.

We passen bij Libertad de sociocratische kijk op het mens-zijn ook toe bij het organiseren van de leerweg van de leerling. We beschouwen de leerling als eigenaar en lezer van diens innerlijke ontwikkelingskompas. Het onderwijs bij Libertad wordt zo ingericht dat er voortdurend afstemming plaats kan vinden tussen de leerling met zicht op diens innerlijke kompas en het teamlid met diens bagage en levenservaring.

Wat is de consentmethode?

De besluitvorming vindt plaats volgens de consentmethode. De consentmethode houdt in dat een besluit wordt genomen als de aanwezige kringleden geen overwegend en beargumenteerd bezwaar hebben tegen het te nemen besluit, oftewel, alle aanwezige kringleden zijn consent met het te nemen besluit.

Is Libertad wel een officiële school?

Ja, sinds 2015 is Libertad door de onderwijsinspectie erkend als school.

Is Libertad voor elke leerling geschikt?

In feite wel. Libertad is geschikt voor iedere leerling die eigen verantwoordelijkheden kan dragen, ieder op het eigen niveau. Daarnaast moet de leerling voldoende hebben aan de zorg die Libertad kan bieden. Libertad is namelijk wel een bijzondere school, maar geen speciaal onderwijs. Misschien is Libertad echter niet voor elke ouder geschikt. We vertrouwen namelijk op de natuurlijke ontwikkeling van de leerling en dat kan voor sommige ouders te vrij overkomen en te ver buiten hun comfort zone liggen.
Als ouders niet achter de visie staan, krijgt het kind twee verschillende boodschappen mee. De ervaring leert dat de leerling dan niet volledig tot ontplooiing kan komen en het beter is om voor een andere school te kiezen.

Kiezen leerlingen niet steeds de makkelijkste weg?

Van nature heeft de leerling leerhonger. Deze wil steeds nieuwe dingen leren. Als de leerling de vrijheid krijgt om zelf diens activiteiten te bepalen, zal deze zichzelf steeds verder ontwikkelen. Discipline en doorzettingsvermogen zijn vanzelf aanwezig als de motivatie vanuit de leerling komt.

Moeten leerlingen ook wel eens iets op Libertad?

Er moeten zeker ook dingen op Libertad. Er is moeten zoals opruimen na het knutselen. Indien er een afspraak is met een docent, dan wordt de leerling aan die afspraak gehouden. Libertad is tevens een minimaatschappij. De school moet bijvoorbeeld schoongemaakt worden, in de kringen moet er een leidinggevende, een gespreksleider en een notulist zijn. Hierin zijn rollen weggelegd voor zowel het team als de leerling.

Wordt er wel structuur geboden op Libertad?

Zeker wel. Vrijheid is geen vrijblijvendheid. Er is veel structuur en er zijn veel afspraken en regels die we gezamenlijk maken. De hele structuur van Libertad ligt vast in ons handboek, die voor iedereen in te zien is. Er is elke dag een schoolkring, lessen worden vooraf afgesproken en activiteiten zijn minimaal 2 weken van tevoren bekend en geregeld. Daarnaast bepaalt de leerling, al dan niet in overleg met de coach, wat er aan individuele structuur nodig is.

Wat doet Libertad voor een leerling met (leer)problemen?

Veel (leer)problemen ontstaan door druk van buitenaf. De omgeving past dan niet bij de behoeftes van de leerling, zodat de leerling niet kan leren op een manier die goed werkt. Jarenlange praktijkervaring in het buitenland laat zien dat veel (leer)problemen die kinderen hebben, niet tot uiting komen in een omgeving waarin leerlingen op een natuurlijke manier mogen leren. Libertad richt zich vooral op wat de leerling zelf wil en wat de leerling wel kan. Mocht blijken dat de leerling vanwege onvermogen iets niet kan, of niet kan veranderen, dan wordt in overleg met de leerling en de ouders bekeken welke hulp en ondersteuning er nodig is.

Wordt de leerling wel voorbereid op de maatschappij?

Libertad heeft veel weg van een minimaatschappij, een groep van verschillende mensen, verschillende leeftijden en met verschillende interesses. In de maatschappij mag je zelf keuzes maken over wat je wil doen en daar zijn consequentie aan verbonden, er is stemrecht en je kan bouwen aan de wereld om je heen. Dat werkt op Libertad op een soortgelijke manier.

Waarom is het schoolgeld van Libertad zo hoog?

Libertad is een particuliere school en wordt niet bekostigd door de overheid. Het voordeel hiervan is dat wij op een andere manier kunnen werken dan reguliere scholen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werkt het volledige team op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Deze website gebruikt cookies. Wanneer u verdergaat, accepteert u het gebruik van cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info